Strona głównaAktualnościW partnerstwie z Fundacją Świętego Mikołaja wspieramy dzieci w kryzysie

W partnerstwie z Fundacją Świętego Mikołaja wspieramy dzieci w kryzysie

piątek, 10 maja, 2024

We współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja uruchamiliśmy projekt „PoMOCni – wsparcie psychologiczne z Dobrą Energią”, w ramach którego przez cały rok 2024 dzieci w kryzysie są objęte pomocą psychologiczną. Zapewniamy wsparcie psychologiczne dla 1040 dzieci w 8 szkołach z małych miejscowości, także opłaciliśmy roczną psychoterapię dla 25 niezamożnych dziewczynek pilnie potrzebujących pomocy psychologicznej. Poniżej więcej szczegółów dotyczących naszych wspólnych działań.

DZIAŁANIA W SZKOŁACH W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ RUDZIE
Województwo: dolnośląskie

Remik popchnął na przerwie kolegę, bo nie wie, że może inaczej powiedzieć „przepraszam, chcę przejść”. Antek wybucha płaczem, gdy tylko ktoś podejdzie za blisko. Franek nie potrafi powiedzieć „nie”. Maja jest nieśmiała, ma trudność w nawiązaniu kontaktu z rówieśnikiem. Krysia jest wycofana, nie udziela się na lekcjach. Mirek od razu krzyczy, gdy ktoś tylko zwróci mu uwagę, a Zosia nie potrafi powiedzieć, czy jest teraz smutna, czy zdenerwowana. Każdy z tych uczniów chodzi do około 20 – osobowej klasy, w której każdy jest inny, każdy jest ważny, każdy ma swoje mocne i słabe strony. Oni jednak wymagają dodatkowej uwagi, bo ich trudności rozregulowują ich funkcjonowanie w klasie. – wypowiedź nauczyciela ze szkoły w Nowej Rudzie.

W ramach programu dotacyjnego planowane są zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, które mają na celu:
• nauczenie uczniów rozpoznawania emocji i wyrażania ich w sposób bezpieczny dla siebie i otoczenia,
• rozwój kompetencji interpersonalnych,
• naukę współpracy i pracy grupowej.

Planowane są także zajęcia arteterapeutyczne, mające na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której uczniowie będą mogli współpracować, poznać swoje emocje, dać im upust oraz poznać metody, które pozwolą na ich kontrolę.

Liczba dzieci objętych działaniem: 35

SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWROWIE IM. SYBIRAKÓW
Województwo: lubuskie

Uczniowie dotknięci zostali sytuacją kryzysową wynikającą z nagłej śmierci ich kolegi ze szkoły. Będąc obecnymi przy tragicznym wypadku drogowym, którym żyła cała Polska, trudno im powrócić do równowagi psychicznej i po prosu wrócić do ławek szkolnych. Kryzysy sytuacyjne stanowią zagrożenie dla zdrowia psychicznego dziecka. Bardzo ważne jest wsparcie młodego człowieka w poradzeniu sobie z sytuacją kryzysową – m.in. poprzez umożliwienie mu odreagowania silnie przeżywanych emocji, analizy i zrozumienia danej sytuacji, a także – jeśli to możliwe – powrotu do funkcjonowania sprzed sytuacji kryzysowej. Szkoła chce zapobiegać przedłużającej się traumie u uczniów. Obecnie u wielu z nich można zaobserwować przedłużające się objawy dystresu, np. powtórne przeżywanie traumatycznego wydarzenia przez natrętne wspomnienia. Wielu z nich przeciwnie – unika rozmów, miejsc, sytuacji lub osób kojarzących się z traumą. Uczniowie demonstrują zmiany w nastroju oraz sposobie myślenia; uporczywie prezentują negatywne przekonania dotyczące samego siebie, innych osób lub świata. Pragniemy, aby nastrój naszych uczniów uległ poprawie. – wypowiedź nauczycielki ze szkoły w Wawrowie.

Dzięki dotacji szkoła zapewni uczniom:
• warsztaty terapeutyczne z wykorzystaniem alpakoterapii. Podstawą alpakoterapii jest bezpośredni, leczniczy kontakt z przyjacielem. Poprzez zabawy, głaskanie i karmienie dzieci otwierają się i relaksują. Dotyk ma ogromny wpływ na emocje: uspokaja, zmniejsza poziom lęku i stresu.
• indywidualne konsultacje uczniów wymagających wsparcia z psychologiem mającym doświadczenie w terapii behawioralnej ukierunkowanej na traumę.
• dedykowanym wsparciem objęty zostanie brat zmarłego ucznia, który otrzyma wsparcie psychologa na terenie domu rodzinnego.

Planowana liczba dzieci objętych pomocą: 199
Planowana liczba rodziców objętych pomocą: 2

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. ADAMA KOZŁOWIECKIEGO W HUCIE KOMOROWSKIEJ
Województwo: podkarpackie

W szkole od dłuższego czasu obserwuje się narastający problem związany z ryzykiem uzależnienia od Internetu i gier komputerowych wśród uczniów. Zaobserwowany problem dotyczy uczniów z klas IV-VIII. Uzależnienie od komputera, Internetu i gier komputerowych jest bardzo niebezpieczne i już od jakiegoś czasu znajduje się na liście klasyfikacji chorób OCD-10. Rozumiane jest ono jako patologiczne używanie komputera i Internetu, które odbija się na sferze psychicznej, fizycznej oraz społecznej. Wśród starszych uczniów wielu już ma objawy uzależnienia, a u młodszych występuje wysokie ryzyko uzależnienia.

W odpowiedzi na to zjawisko, dzięki dotacji szkoła zorganizuje działania terapeutyczne z elementami arteterapii i konsultacje z psychologiem. Arteterapia łączy działanie poprzez sztukę i proces uzdrawiania, a jej celem jest wspieranie dziecka w rozwoju i radzeniu sobie z emocjami i trudnościami. Konsultacje z psychologiem przewidziane są zarówno dla uczniów jak i dla rodziców i opiekunów prawnych uczniów. Rodzice i opiekunowie uczniów z Huty Komorowskiej to społeczność wiejska z utrudnionym dostępem do poradni psychologicznej oraz terapii. Dzięki dotacji można będzie zorganizować ją w szkole.

Planowana liczba uczniów objętych działaniem: 43
Planowana liczba rodziców objętych działaniem: 15

SZKOŁA PODSTAWOWA W ORZESZKOWIE
Województwo: dolnośląskie

Jesteśmy małą, wiejską szkołą. W naszej szkole borykamy się z szeregiem problemów. Są dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym. Pomimo wysiłków szkolnych specjalistów, wyzwania, z którymi się borykają, wydają się być poważne i wymagają interwencji specjalistów zewnętrznych. Dodatkowo, duża część naszych uczniów pochodzi z niepełnych rodzin, często będących wynikiem rozwodów rodziców. Te traumatyczne doświadczenia życiowe wywołują u dzieci silne reakcje stresowe, co utrudnia im skuteczne funkcjonowanie w szkole i relacje z rówieśnikami. Po pandemii, zauważamy również wzrost przypadków fobii społecznej wśród dzieci, co wpływa negatywnie na ich relacje z innymi i na samopoczucie. Wszystkie te problemy wymagają kompleksowego podejścia, obejmującego działania profilaktyczne, terapeutyczne. – wypowiedź koordynatora ze szkoły.

W ramach programu odbędą się:
• zajęcia treningu umiejętności społecznych dla rodziców,
• zajęcia treningu umiejętności społecznych dla wybranych uczniów,
• zajęcia socjoterapeutyczne indywidualne lub grupowe,
• warsztaty dotyczące zaburzeń lękowych i fobii społecznych dla uczniów klasy VII,
• indywidualne konsultacje z socjoterapeutą lub psychologiem dla wybranej uczennicy i jej rodziców,
• zajęcia socjoterapeutyczne indywidualne lub grupowe dla trzech uczniów, celem których będzie pomoc im w radzeniu sobie z trudnościami społecznymi,
• zajęcia z arteterapii.

Planowana liczba dzieci objętych działaniami: 18
Planowana liczba rodziców: 15

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRUSZEWCU
Województwo: warmińsko-mazurskie

Szkoła usytuowana jest w małej miejscowości Kruszewiec, liczącej 250 mieszkańców. W placówce uczy się 291 uczniów dojeżdżających autobusami gminnymi z okolicznych miejscowości. Po okresie izolacji i nauczaniu zdalnym u uczniów obserwuje się coraz liczniejsze przypadki depresji, problemy emocjonalno-społeczne, lęki i uzależnienie od urządzeń cyfrowych. Coraz częściej występuje potrzeba nauczania indywidualnego z powodu zaburzeń lękowych i fobii. Problemem jest również agresja rówieśnicza i brak empatii. W placówce brakuje odpowiedniej ilości specjalistów niosących pomoc coraz liczniejszej grupie potrzebujących. Rodziców nie stać na korzystanie z prywatnej opieki i wsparcia psychologicznego oraz psychiatrycznego. Często nie mają świadomości o pozytywnym działaniu terapii na zdrowie psychiczne swoich dzieci lub wstydzą się z niej korzystać.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony:
• trening umiejętności społecznych,
• warsztat „Budowanie relacji interpersonalnych” – zajęcia z pedagogiem szkolnym dla każdej klasy.
• warsztaty z psychologiem „Stres w życiu nastolatka” dla uczniów klas starszych,
• trening motywacji i mocnych stron,
• warsztaty ukierunkowane na poprawę koncentracji dla uczniów klas młodszych,
• dyżur psychologa w szkole – możliwość konsultacji psychologicznych dla uczniów oraz ich rodziców.

Liczba dzieci objętych działaniem: 205

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. T. KOŚCIUSZKI W USTRZYKACH DOLNYCH
Województwo: podkarpackie

W szkole zaobserwowano nadmierne korzystanie przez uczniów ze smartfonów na lekcjach i przerwach. Ma to negatywny wpływ na koncentrację uwagi, problemy w nauce oraz relacje rówieśnicze. Nauczyciele obserwują coraz więcej konfliktów, cyberprzemocy, a także objawów uzależnienia od nowych technologii wśród uczniów. Celem projektu w szkole jest zwiększenie świadomości u uczniów na temat zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego wynikających z nadmiernego korzystania ze smartfonów oraz zapobieganie społecznej izolacji wśród dzieci i młodzieży z powodu dużej ilości czasu spędzanego w sieci. W szkole zostaną przeprowadzone warsztaty dla wszystkich oddziałów klasowych w zakresie profilaktyki uzależnień od nowych technologii. Oddzielne spotkania z ekspertami od smartfonów zostaną zorganizowane dla nauczycieli i rodziców.

Planowana liczba uczniów objętych działaniem: 325

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUNDUROWO- TECHNICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W OSTROWIE
Województwo: łódzkie

ZSM-T w Ostrowie to szkoła kształcąca uczniów chcących w przyszłości wykonywać zawód żołnierza, policjanta, lub strażaka.
Przyglądając się codziennym zmaganiom edukacyjnym i szkoleniowym (szkolenie praktyczne, tory przeszkód, survival, strzelanie i ratownictwo medyczne), a także relacje między rówieśnikami dostrzegamy nasilające się problemy natury psychologicznej. – mówi nauczycielka z Ostrowia.

W szkole prowadzone będą intensywne działania terapeutyczne:
• systematyczne i cykliczne konsultacje indywidualne z psychologiem,
• warsztaty terapeutyczne: integracyjne, komunikacyjne, warsztaty asertywności, psychodrama; warsztaty z współpracy grupowej,
• terapia w małych grupach dla uczniów szczególnie potrzebujących wsparcia,
• dyżur psychologa w celu zapewnienia wsparcia w sytuacjach kryzysowych uczniom, ale także ich rodzicom.

Planowana liczba uczniów objętych działaniami: 100
Planowana liczba rodziców objętych działaniami: 5

SZKOŁA PODSTAWOWA W PERŁACH
Województwo: warmińsko – mazurskie

W Szkole Podstawowej w malutkiej miejscowości Perły uczy się obecnie aż 62 uczniów ze specjalnymi potrzebami w zakresie uczenia się. Uczniowie borykają się z problemami zdrowia psychicznego i mają trudności w kontaktach rówieśniczych. Szkoła stara się stwarzać warunki do prawidłowego rozwoju, jednak z roku na rok problemy się nasilają. W minionym roku jedna z uczennic miała próbę samobójczą, jednocześnie mocno nasiliło się zjawisko agresji rówieśniczej. Szkoła działa na bardzo ubogim terenie i wsparcie z zewnątrz dla tej społeczności jest bardzo ważne.

W ramach projektu w szkole odbędą się:
• zajęcia hipoterapii dla 20 dzieci w orzeczeniami i opiniami od psychologa,
• zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych i zajęcia psychodramy dla dzieci z niskim poczuciem własnej wartości i z trudnościami w komunikacji z rówieśnikami,
• terapia biofeedback dla uczniów ze szczególnymi problemami w uczeniu się,
• warsztaty z elementami arteterapii,
• terapeutyczne rejsy uczące współpracy i komunikacji.

Planowana liczba dzieci objętych działaniami: 117

LISTA DZIEWCZĄT OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNĄ W RAMACH FINANSOWANIA TERAPII

1. Julia z woj. warmińsko-mazurskiego, 13 lat
Mieszka z ojcem i macochą. Mama jest chora psychicznie. Julia ma myśli samobójcze, ma problem z samookaleczeniami. Podejrzewa się wykorzystywanie seksualne w przeszłości. Jest w trakcie terapii.

2. Karolina z woj. podkarpackiego, 17 lat
Wychowują ją dziadkowie. Ojciec jest alkoholikiem, a mama odsiaduje wyrok w więzieniu. Karolina cierpi na depresję – ma problemy ze snem, nie ma apetytu, występują u niej myśli samobójcze i samookaleczenia.

3. Julia z woj. śląskiego, 14 lat
Wychowywana jest przez samotną mamę cierpiącą na schizofrenię paranoidalną. Podczas pobytu w szpitalu psychiatrycznym u Julii zdiagnozowano chorobę afektywną dwubiegunową ze spektrum autyzmu. Występują u niej samookaleczenia.

4. Amelia z woj. podlaskiego, 19 lat
W tym roku zdaje maturę w liceum plastycznym. Od kilku lat mieszka w internacie. Pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej – ojciec niezaradny alkoholik, matka schorowana i ciężko pracująca, starszy brat wyrzucony z domu, starsza siostra w szpitalu psychiatrycznym. Amelii ciężko poradzić sobie ze stresem, nie czuje wsparcia rodziny, samookalecza się. Wniosek o pomoc złożyła samodzielnie.

5. Maja z woj. warmińsko-mazurskiego, 19 lat
Maję wychowuje tylko mama. Żyją bardzo skromnie – dziewczyny często nie stać na bilet miesięczny. Nie jeździ ani na szkolne wycieczki, ani na wakacje. Od 2 lat leczy się farmakologicznie na depresję i współwystępujące lęki. W tym roku będzie zdawała maturę.

6. Kamila z woj. warmińsko-mazurskiego, 20 lat
Ma zdiagnozowaną chorobę afektywną dwubiegunową z zaburzeniami osobowości typu Borderline. Ma za sobą 2 próby samobójcze, pobyt w szpitalu psychiatrycznym i ośrodku leczenia depresji. Od roku rodzice Kamili są po rozwodzie. Dziewczyna potrzebuje terapii i leczenia farmakologicznego. Z powodu trudności w nauce przeszła na nauczanie indywidualne. W tym roku podchodzi do matury.

7. Julia z woj. warmińsko-mazurskiego, 16 lat
Pochodzi z 8-osobowej rodziny. Od 2 lat mieszka w szkolnym internacie. Jest apatyczna, ma problemy z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami, cierpi na różnego rodzaju stany lękowe. Potrzebna jest diagnoza i wdrożenie terapii, na które rodziny Julii  nie stać.

8. Hanna z woj. śląskiego, 14 lat
Hanię z bratem wychowuje tylko mama. Ojciec, który był bezrobotnym alkoholikiem, nie zapewniał wsparcia rodzinie. Hania od 2 lat stara się uczęszczać regularnie na psychoterapię. Niestety jej stan pogorszył się po nagłej śmierci ojca, z którym była emocjonalnie związana. Potrzebna jest pilna kontynuacja terapii dziewczynki, tym bardziej, że przed nią egzamin ósmoklasisty.

9. Wiktoria z woj. śląskie, 16 lat
Od dwóch lat cierpi na zaburzenia odżywiania. W przeciągu roku schudła 10 kg i obecnie waży 42 kg. Jeśli waga nadal będzie spadała grozi jej leczenie szpitalne. Przesadnemu dbaniu o swój wygląd towarzyszy smutek, apatia, izolacja, zmęczenie, stany depresyjno-lękowe. Potrzebuje pilnej psychoterapii.

10. Dorotka z woj. lubuskiego, 9 lat
Pochodzi z rodziny 7-osobowej. Przejawia ogromny lęk w sytuacjach społecznych: w szkole się nie odzywa, płacze w trakcie lekcji, nie utrzymuje kontaktu wzrokowego i nie odpowiada na pytania nauczycieli, przerwy spędza samotnie, nie ma koleżanek i kolegów. Po wstępnych badaniach stwierdzono prawdopodobny mutyzm wybiórczy. Potrzebna jest pilna długoterminowa terapia.

11. Amelka z woj. podkarpackiego, 11 lat
Posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na niepełnosprawność sprzężoną: autyzm atypowy wczesnodziecięcy, celiakię, niedoczynność tarczycy, zaburzenia IS i niepełnosprawność ruchową. Mama, która jest jedyną żywicielką rodziny, musiała zrezygnować z pracy z powodu konieczności opieki nad córką.

12. Marysia z woj. dolnośląskiego, 17 lat
Stwierdzono u niej depresję z początkami bulimii. Przestała jeść, chodzić do szkoły (mimo, że była wzorową uczennicą), przestała wychodzić z domu. Pojawiły się samookaleczenia. Marysia zaczęła już uczęszczać na indywidualną psychoterapię, ale potrzebna jest jej kontynuacja.

13. Agata z woj. kujawsko-pomorskiego, 17 lat
Agata od dwóch lat odczuwa stany napięcia, lękowe, bardzo przeżywa każdy stres, który uniemożliwia jej normalne funkcjonowanie. Z powodu myśli samobójczych i samookaleczeń 2 razy była już hospitalizowana. Leczy się farmakologicznie. Potrzebna jest stała psychoterapia, aby wzmocnić ją psychicznie.

14. Oliwia z woj. podkarpackiego, 18 lat
Oliwia od jakiegoś czasu odczuwa bardzo silny lęk przed szkołą i sytuacjami społecznymi. Lęk często przeradza się w objawy psychosomatyczne: bóle brzucha, głowy, brak apetytu, ucisk w piersiach i uczucie słabości. Nie utrzymuje żadnych kontaktów z rówieśnikami. Kontakty społeczne stara się ograniczać do minimum – nie chce wychodzić z domu, rozmawiać z obcymi i nawet z rodziną. Jest apatyczna, zniechęcona i traci motywację do nauki. Potrzebuje pilnej psychoterapii.

15. Lenka z woj. małopolskiego, 8 lat
Wychowuje się w rodzinie niepełnej. Starszy brat ma zdiagnozowany zespół Aspergera i mama poświęca mu dużo uwagi. Lena w domu często ma napady złości i rozpaczy. Jest agresywna, nie umie kontrolować swoich emocji. Korzystała już z pomocy psychologa, ale potrzebuje kontynuowania psychoterapii.

16. Daria z woj. warmińsko-mazurskiego, 13 lat
Przejawia zachowania agresywne, dziwne dla otoczenia, powodujące strach u obserwatorów. Kilka razy uciekała ze szkoły, kilka razy ukryła się w szkole i trzeba było wzywać pogotowie – nauczyciele bali się, że sobie zrobi krzywdę. Od tamtej pory objęta jest szkolną pomocą terapeutyczną na zajęciach grupowych. Miała konsultacje u psychiatry. Potrzebna jest jej bardzo terapia indywidualna.

17. Weronika z woj. warmińsko-mazurskiego, 17 lat
Od 2 lat objęta jest nauczaniem domowym z powodu stwierdzonych zaburzeń lękowo-depresyjnych i fobii społecznej. Unika ludzi. Jest wycofana. Ma obniżone poczucie własnej wartości. Dodatkowo pojawiły się problemy z tarczycą i skórą, dlatego czeka ją terapia hormonalna. Wychowuje ją tylko mama, która od dłuższego czasu jest na zwolnieniu lekarskim. Weronika potrzebuje systematycznej psychoterapii.

18. Lena z woj. dolnośląskiego, 14 lat
Pierwsze szkolne lata spędziła na dziennym oddziale psychiatrycznym. Dopiero od 4 klasy zaczęła uczęszczać do szkoły publicznej. Od 2 lat objęta jest opieką psychiatry i leczy się farmakologicznie. Ma trudności z zasypianiem, z nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych, moczy się w nocy. Doświadczyła ostracyzmu rówieśniczego, co nasiliło jej smutek, a nawet myśli samobójcze. Lena ma za sobą zajęcia z TUS, ale potrzebuje stałej psychoterapii indywidualnej, na którą nie stać jej mamy, która wychowuje ją samotnie.

19. Maria z woj. kujawsko-pomorskiego, 17 lat
Od dłuższego czasu uczęszcza na terapię. Stwierdzono u niej zaburzenia lękowo-depresyjne i psychosomatyczne. Leczy się farmakologicznie. Uczy się w domu korzystając z indywidualnego trybu nauczania. Marię wychowuje tylko mama, która jest bezrobotna. Potrzebuje kontynuacji terapii i konsultacji psychiatrycznych.

20. Ariela  z woj. podkarpackiego, 15 lat
Wychowuje ją tylko mama. Półtora roku temu dziewczyna rozpoczęła terapię i na wizycie u psychiatry stwierdzono u niej depresję. Potrzebuje kontynuacji psychoterapii.

21. Weronika z woj. podlaskiego, 16 lat
Od 3 lat cierpi z powodu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (nerwica natręctw). Jest na nauczaniu indywidualnym, nie utrzymuje kontaktów z rówieśnikami, cykl każdego dnia jest podporządkowany rytuałom, które dają jej poczucie bezpieczeństwa. Lekarz zlecił terapię rodzinną, indywidualną i badania w kierunku autyzmu.

22. Nikola z woj. warmińsko-mazurskiego, 13 lat
Od roku tata Nikoli jest bardzo ciężko chory. Rodzinę utrzymuje tylko mama. Sytuacja rodzinna źle wpłynęła na stan psychiczny Nikoli, która zaczęła mieć myśli samobójcze. Dziewczynce pilnie potrzebna jest psychoterapia.

23. Natalia z woj. podkarpackiego, 16 lat
U Natalii rodzice zaobserwowali częste zaburzenia nastroju: płaczliwość, drażliwość, pesymizm. Do tego dochodzi niska samoocena, brak chęci do życia i nawiązywania kontaktów społecznych. Niepokojące są również powtarzające się zachowania: częste mycie rąk, dotykanie rzeczy w odpowiedniej kolejności, nadwrażliwość na dotyk. Potrzebna jest szybka diagnoza i rozpoczęcie psychoterapii.

24. Emilia z woj. podkarpackiego, 18 lat
Jest po próbie samobójczej, incydentach z samookaleczaniem się, miała zaburzenia odżywiania. W zeszłym roku uciekała z domu i sprawiała kłopoty wychowawcze. Potrzebuje opieki psychiatry i stałych spotkań z psychoterapeutą. Wychowuje się w rodzinie niepełnej.

25. Agata z woj. wielkopolskiego, 13 lat
Agatę z rodzeństwem wychowuje tylko mama. Od jakiegoś czasu Agacie trudno zapanować nad emocjami – ma wybuchy złości, obniżony nastrój i samoocenę. Zdarzają się myśli samobójcze. Dziewczynce potrzebna jest pilna konsultacja psychiatryczna i długoterminowa terapia indywidualna.

Partnerstwo z Fundacją Świętego Mikołaja

Projekt „PoMOCni – wsparcie psychologiczne z Dobrą Energią” jest częścią programu pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży, który Fundacja Świętego Mikołaja prowadzi w Polsce i w Ukrainie również we współpracy z Radiem 357. Wartość całego projektu to 1 886 530 złotych, z czego nasz wkład to 600 000 złotych. Cztery wieczory z licytacjami Pana Redaktora Kuby Strzyczkowskiego z Radia 357, wielkie serca i zaangażowanie słuchaczy, długa lista unikatowych przedmiotów, które dostępne były na Allegro Charytatywni, ponad 15 000 SMS-ów i ponad 1500 darowizn online. To wszystko złożyło się na finalną kwotę. Dzieci otrzymywać będą pomoc przez cały 2024 rok.

Newsletter pełen dobrej energii

Newsletter pełen dobrej energii

Zostaw nam swój e-mail, a damy ci znać o kolejnych akcjach pełnych dobrej energii.

Trwa dodawanie...

Dziękujemy - Twój e-mail został dodany!