Strona głównaStatut

Statut

I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja PVE Dobra Energia, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) oraz postanowień niniejszego statutu.
W przypadku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego Fundacja działa również zgodnie
z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2. Fundacja została ustanowiona przez Panią Karolinę Qaraqish, Pana Adnana Qaraqish, Panią Agatę Czajkowską, Pana Michała Czajkowskiego, Panią Kamilę Nowicką, Pana Piotra Nowickiego, Panią Ewę Kolasińską i Pana Filipa Kolasińskiego zwanych dalej łącznie „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Magdaleną Sądej – Gil w kancelarii notarialnej w Bydgoszczy,
ul. Śniadeckich 53/3, w dniu 12 maja 2022 roku.
§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest Bydgoszcz.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się 31.12.2022 r.
§ 3
1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Nadzór nad Fundacją ze względu na cele Fundacji sprawuje minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz minister właściwy ds. kultury fizycznej i sportu.
3. Fundacja może używać pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
§ 4
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5
1. Celem Fundacji jest:
1.1. popieranie i promocja różnych dziedzin twórczości, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
1.2. promocja twórców, krytyków i miłośników sztuki, przedstawicieli nauki i działaczy sfery kultury w kraju i za granicą,
1.3. krzewienie kultury muzycznej i plastycznej wśród dzieci i młodzieży,
1.4. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
1.5. organizacja imprez edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, wystaw, koncertów,
1.6. wspieranie i promowanie kultury, sztuki i mediów, w tym promowanie wolnego obiegu informacji,
1.7. promowanie i wspieranie edukacji, podnoszenie poziomu wiedzy ogólnej społeczeństwa,
1.8. upowszechnianie wiedzy, osiągnięć naukowych oraz wyników badań naukowych dotyczących różnorodnych zagadnień, w tym związanych z szeroko rozumianą sferą zdrowia i choroby,
1.9. promowanie i wspieranie dalszego kształcenia dzieci i młodzieży, zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
1.10. rozwój i wspomaganie aktywności naukowej,
1.11. ochrona i promocja zdrowia oraz zdrowego stylu życia, w tym wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,
1.12. wspieranie, rozwój, promocja, popularyzacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
1.13. propagowanie, promowanie i działanie na rzecz warunków zdrowego oraz aktywnego trybu życia poprzez wychowanie fizyczne, sport i rekreację ruchową,
1.14. propagowanie, promowanie i tworzenie warunków idei aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży jako istotnego elementu rozwoju oraz wychowania,
1.15. popularyzacja postawy aktywnego wypoczynku osób dorosłych, starszych oraz rodzin,
1.16. aktywizacja różnorodnych grup społecznych na rzecz zdrowia,
1.17. podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa z zakresu zdrowia, kształtowanie zachowań i umiejętności prozdrowotnych,
1.18. promowanie i wspieranie przedsięwzięć w czasie wolnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych o charakterze sportowym, aktywnym i kreatywnym,
1.19. działanie na rzecz poprawy funkcjonowania, integracji i reintegracji, w tym zawodowej oraz wyrównania szans grup marginalizowanych społecznie (osoby chore, niepełnosprawne, starsze, uzależnione, ubogie itp.),
1.20. działanie na rzecz integracji i aktywizacji społecznej, zdrowotnej, sportowej i zawodowej ludzi starszych, w tym promowanie działalności zrzeszania osób starszych w kluby seniora lub podobne organizacje,
1.21. organizowanie działalności charytatywnej na rzecz domów dziecka,
1.22. udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
1.23. udzielanie nieodpłatnej pomocy specjalistycznej, w tym psychologicznej;
1.24. zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
1.25. wsparcie, integracja i aktywizacja zawodowa obcokrajowców przebywających w Polsce lub planujących przyjazd do Polski, w tym w szczególności ofiar wojny i konfliktów zbrojnych,
1.26. budowanie otwartego społeczeństwa poprzez upowszechnianie wiedzy o krajach i kulturach świata, promocja i wspieranie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego oraz przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji,
1.27. propagowanie wiedzy, działań i kampanii społecznych na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
1.28. propagowanie i promowanie kształtowania środowiska naturalnego, tworzenie warunków korzystnych dla kształtowania środowiska naturalnego, jego odnowy, ochrony, utrzymywania i przywracania elementów przyrodniczych do stanu właściwego, w tym dla ochrony zdrowia ludzkiego i pożytku publicznego,
1.29. popularyzacja wiedzy na temat rozwiązań energooszczędnych i proekologicznych,
1.30. wspieranie rozwoju i promowanie energetyki odnawialnej i alternatywnej,
1.31. promowanie proekologicznych zachowań w życiu codziennym człowieka oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii,
1.32. podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz ochrona środowiska,
1.33. promowanie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie techniki, w szczególności z zakresu ekologii i ochrony naturalnych zasobów ziemskich, oraz rozpowszechnianie i wdrażanie tych rozwiązań w życiu codziennym, w tym w praktyce gospodarczej.
§ 6
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.1. Organizowanie i finansowanie:
1.1.1. lub wspieranie w inny sposób (w tym patronowanie) wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych w tym imprez, eventów, koncertów, konferencji, debat, gali, kongresów, festiwali, konkursów, turniejów, zawodów, licytacji, akcji dobroczynnych, pomocowych, charytatywnych, imprez okolicznościowych, programów, akcji, kampanii społecznych, przeglądów twórczości, projektów prospołecznych o tematyce zgodnej z celami Fundacji bądź mających na celu promowanie celów Fundacji lub organizowanych przez inne podmioty, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, w tym poprzez wsparcie innych podmiotów organizujących tego typu wydarzenia, a także uczestnictwo w tego typu wydarzeniach,
1.1.2. forum umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi tendencjami sztuki światowej lub uczestnictwo w tego rodzaju forum,
1.1.3. sieci galerii artystycznych w kraju i za granicą,
1.1.4. prac nad katalogiem i archiwizacją dorobku artystycznego, w szczególności twórców młodego pokolenia,
1.1.5. działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie twórczości plastycznej i muzycznej, zwłaszcza w odniesieniu do twórców młodego pokolenia,
1.1.6. spotkań okolicznościowych lub integracyjnych dla różnych grup społecznych, ukierunkowanych na rzecz rozwoju osobistego, społecznego, zawodowego, psychofizycznego,
1.1.7. punktów doradztwa i współpracy z lekarzami różnych specjalizacji, badań podstawowych i prelekcji,
1.1.8. koordynowanie i współpraca z wszelkiego rodzaju akcjami i inicjatywami na rzecz zdrowia, zwłaszcza zdrowia osób starszych,
1.1.9. działań na rzecz osób, a zwłaszcza osób starszych, będących w kryzysie rodzinnym, finansowym, fizycznym i psychicznym,
1.1.10. działań i spotkań na rzecz integracji i aktywizacji społecznej, zdrowotnej, sportowej i zawodowej ludzi starszych, w tym promowanie działalności zrzeszania osób starszych w kluby seniora lub podobne organizacje,
1.1.11. spotkań, warsztatów lub szkoleń pogłębiających wiedzę, w szczególności takich jak konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty, prelekcje, festiwale, wykłady w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji, a także uczestnictwo w tego rodzaju spotkaniach, warsztatach lub szkoleniach,
1.1.12. opieki dla dzieci i młodzieży, w tym poprzez organizację wycieczek, kolonii i półkolonii,
1.1.13. pomocy osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz życiowej, w szczególności poprzez sfinansowanie niezbędnych artykułów i podręczników szkolnych, artykułów (przedmiotów) do samorealizacji i rozwoju zainteresowań,
1.1.14. pomocy osobom samotnie wychowującym dzieci, pomocy rodzinom ubogim, w tym zakupu leków, środków medycznych, żywności, środków higieny i innych artykułów niezbędnych do zaspokajania bieżących potrzeb życia codziennego lub pozwalających na rozwój zainteresowań ich członków,
1.1.15. zakupu sprzętu i wyposażenia dla podmiotów, których cele pokrywają się z celami Fundacji,
1.1.16. i prowadzenie placówek o charakterze mieszkalnym bądź użyteczności publicznej dla osób potrzebujących, w tym remonty, modernizacje i budowa takich obiektów,
1.1.17. prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji,
1.1.18. wyjazdów edukacyjnych, wyjazdów turystycznych,
1.1.19. czasu wolnego o charakterze zdrowotnym i sportowym, w tym treningów, turniejów, wyjazdów, obozów wypoczynkowych, zdrowotnych i sportowych,
1.1.20. spotkań edukacyjnych, w szczególności z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz aktywnego wypoczywania,
1.1.21. zakupu sprzętu sportowego i urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych we współzawodnictwie sportowym,
1.1.22. i udzielanie obcokrajowcom pomocy materialnej, humanitarnej i finansowej, w tym zapewnianie noclegu, wyżywiania i transportu oraz długotrwałych formy pomocy mieszkaniowej,
1.1.23. nauki języka polskiego dla obcokrajowców przebywających w Polsce,
1.1.24. edukacji o krajach i kulturach świata, w tym w szczególności o kulturze polskiej,
1.1.25. edukacji o współistnieniu człowieka i przyrody, w tym m. in. proekologicznych postawach oraz zagrożeniach dla przyrody oraz możliwościach jej zastosowania dla pozyskania energii,
1.1.26. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, energooszczędnych i ekologicznych w życiu codziennym, w tym w praktyce gospodarczej,
1.1.27. popularyzacji wiedzy na temat rozwiązań energooszczędnych i proekologicznych,
1.1.28. i wspieranie realizacji przedsięwzięć z zakresu ekologii (w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii), ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju,
1.1.29. prac nad działalnością wydawniczą obejmującą m. in. opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie prac naukowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz biuletynów, broszur i innych materiałów dydaktyczno-szkoleniowych z zakresu objętego celami Fundacji,
1.1.30. stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji lub organizowanych przez inne podmioty, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,
1.1.31. akcji i kampanii społecznych, spotkań, szkoleń lub innych działań informacyjnych, promocyjnych lub edukacyjnych z zakresu objętego celami Fundacji,
1.1.32. innych form działalności służących celom Fundacji lub będących zbieżnymi z celami Fundacji.
1.2. Nieodpłatną pomoc specjalistyczną, w tym m.in. psychologiczną.
1.3. Aktywizację zawodową, w tym poradnictwo zawodowe i podnoszenie kompetencji zawodowych.
1.4. Prowadzenie kursów i szkoleń z zakresu ekologii (w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii), ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju.
1.5. Współpracę z organami administracji publicznej, instytucjami państwowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytutami i placówkami naukowymi, uczelniami wyższymi, towarzystwami naukowymi, mediami, muzeami, galeriami, szkołami, przedszkolami, klubami sportowymi, osobami fizycznymi i prawnymi i wszelkimi innymi podmiotami (w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami) wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji lub których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
1.6. Udział w programach radiowych i telewizyjnych, wywiady w prasie, udział w konferencjach, debatach, seminariach itd. oraz poprzez media społecznościowe i inne media elektroniczne.
1.7. Rozpowszechnianie informacji o celach i działalności Fundacji, w tym o planowaniu i realizacji podejmowanych przez nią działań, także w mediach społecznościowych i środkach masowego przekazu.
1.8. Ustanawianie i finansowanie lub wspieranie programów grantodawczych oraz stypendialnych i przyznawanie ich osobom fizycznym, prawnym oraz instytucjom zasłużonym dla celów Fundacji, a także udzielanie pomocy finansowej w formie bezzwrotnych dotacji dla instytucji i organizacji realizujących inicjatywy i projekty zgodnie z celami statutowymi Fundacji lub których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
1.9. Przekazywanie darowizn na rzecz podmiotów wykonujących działalność pożytku publicznego.
§ 7
Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8
1. Majątek Fundacji stanowią:
1.1. środki pieniężne w kwocie 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych);
1.2. inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Na realizację celów Fundacji przeznacza się z majątku Fundacji kwotę 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych), natomiast na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
§ 9
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1.1. darowizn, spadków, zapisów,
1.2. dotacji i subwencji,
1.3. zbiórek i imprez publicznych,
1.4. majątku Fundacji,
1.5. odsetek i lokat bankowych,
1.6. funduszów pomocowych,
1.7. nawiązek sądowych,
1.8. odpłatnej działalności pożytku publicznego,
1.9. wpływów z działalności gospodarczej.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.
§ 10
1. Rozporządzenie składnikami trwałego majątku może nastąpić w przypadku, gdy:
1.1. uzasadnia to cel Fundacji,
1.2. następuje naturalne jego zużycie,
1.3. jego utrzymanie zagraża ekonomicznemu bytowi Fundacji.
§ 11
1. Dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i innych praw majątkowych Fundacji mogą być używane wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte tylko i wyłącznie na realizację celów Fundacji, o ile donatorzy, darczyńcy i spadkodawcy nie postanowili inaczej.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku.
5. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem dla jakiego je zorganizowano.
6. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym. W przypadku gdy taki fundusz będzie tworzony przy wykorzystaniu dochodów pochodzących z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów, może być on sygnowany nazwiskiem lub firmą donatora, darczyńcy lub spadkodawcy lub innym oznaczeniem, zgodnie z jego wolą.

IV. Władze Fundacji

§ 12
1. Organami Fundacji są:
1.1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
1.2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Członkowie organów nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
Rada Fundacji
§ 13
1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z trzech do dziesięciu członków. Członkowie Rady wybierani są na pięcioletnią, indywidualną kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
3. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
5. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy oraz wskazują równocześnie z ich grona Przewodniczącego Rady. Następnych członków Rady w miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. Fundatora nie można w ten sposób pozbawić członkostwa w Radzie.
7. Członkowie Rady:
7.1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
7.2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
8.1. złożenia rezygnacji pisemnie do Przewodniczącego Rady;
8.2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
8.3. odwołania w trybie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu;
8.4. śmierci członka Rady;
8.5. ubezwłasnowolnienia członka Rady;
8.6. upływu kadencji, przy czym za dzień upływu kadencji określonej w §13 ust. 2 uważa się ostatni dzień pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji członka Rady.
9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie ze stosunkiem pracy z Fundacją. W razie nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas trwania stosunku pracy. Jeżeli Rada w chwili zawieszenia tego członka składała się z trzech członków, Rada zobowiązuje się niezwłocznie powołać nowego członka w miejsce członka zawieszonego. Jeżeli Rada w chwili zawieszenia składała się z czterech lub więcej członków można odstąpić od powołania nowego członka Rady w miejsce członka zawieszonego.
§ 14
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej dwóch członków Rady albo Zarządu zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie lub poprzez e-mail w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.
3. Przewodniczący Rady przesyła informację o terminie posiedzenia Rady pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym dla Fundacji charakterze z inicjatywy Zarządu bądź na wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch członków Rady. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
5. O terminie posiedzenia muszą zostać zawiadomieni wszyscy członkowie Rady.
6. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli pozostałe postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem. Członek Rady może głosować osobiście lub przez pełnomocnika. Członek Rady, Zarządu lub pracownik Fundacji nie może być pełnomocnikiem innego członka Rady na posiedzeniu Rady.
8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub członek Rady przez niego wskazany.
9. Rada może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb i zasady jej pracy.
§ 15
1. Do zadań Rady należą w szczególności:
1.1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
1.2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
1.3. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu, w tym zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
1.4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
1.5. powoływanie i odwoływanie ze swego grona Przewodniczącego Rady, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w §13 ust. 5;
1.6. podejmowanie decyzji w sprawie zmiany statutu Fundacji;
1.7. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji;
1.8. uchwalanie regulaminu określającego szczegółowy tryb i zasady pracy Rady lub Zarządu;
1.9. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
§ 16
1. Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1.1. żądania od Zarządu lub jego poszczególnych członków przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień w sprawach wskazanych przez Radę;
1.2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 17
1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na wspólną, trzyletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy oraz wskazują równocześnie z ich grona Prezesa. Następnych członków Zarządu w miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Rada.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
3.1. złożenia pisemnej rezygnacji Radzie Fundacji,
3.2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3.3. śmierci członka Zarządu,
3.4. ubezwłasnowolnienia członka Zarządu,
3.5. odwołania przez Radę Fundacji w trybie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu;
3.6. upływu kadencji, przy czym za dzień upływu kadencji określonej w §17 ust. 1 uważa się dzień odbycia posiedzenia Rady Fundacji, na którym Zarząd złoży sprawozdanie z działalności Fundacji za ostatni pełny rok obrotowy; członkostwo członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu ustaje równocześnie z ustaniem członkostwa pozostałych członków Zarządu.
4. Zarząd w całości lub którykolwiek z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich obecnych członków Rady przy obecności co najmniej połowy jej członków.
5. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z pełnieniem funkcji w Radzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. W przypadku nawiązania przez Fundację z członkiem Zarządu stosunku pracy stosuje się odpowiednio §13 ust. 9.
§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należą w szczególności:
2.1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
2.2. uchwalanie regulaminów związanych z działaniem Fundacji, z wyłączeniem regulaminów związanych z działaniem jej organów;
2.3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
2.4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie pracowników Fundacji;
2.5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
2.6. występowanie do Rady z wnioskiem o wyrażenie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji;
2.7. podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w §3 ust. 3 i 4 oraz §4;
2.8. składanie wniosków o zwołanie zgromadzenia Rady.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
4. Zarząd co roku, najpóźniej do dnia 30 listopada, zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji w poprzednim roku obrotowym.
§ 19
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 14 dni przed planowanym spotkaniem. Posiedzenie Zarządu może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym dla Fundacji charakterze z inicjatywy Prezesa bądź na wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch członków Zarządu. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wniosku.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu oraz Przewodniczący Rady. Przewodniczący Rady o terminie posiedzenia Zarządu zawiadamia niezwłocznie pozostałych członków Rady.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
5. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika. Członek Rady, Zarządu lub pracownik Fundacji nie może być pełnomocnikiem innego członka Zarządu na posiedzeniu Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes lub członek Zarządu przez niego wskazany.
7. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Rady z głosem doradczym.
8. Rada może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb i zasady pracy Zarządu.
9. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Sposób reprezentacji

§ 20
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy Członek Zarządu samodzielnie – obowiązuje jednoosobowa reprezentacja Fundacji.
2. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporach z nią Fundację reprezentuje członek Rady wskazany w uchwale Rady.

V. Postanowienia końcowe

§ 21
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji, z wyjątkiem rozszerzenia jej celów.
§ 22
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać (organizacyjnie, finansowo lub rzeczowo) działalność innych osób, instytucji i organizacji prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
5. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i file, a także zawiązywać inne fundacje.
§ 23
1. Fundacja może prowadzić swoją działalność poprzez:
1.1. nieodpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na organizacji:
1.1.1. wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych, w tym imprez, eventów, koncertów, konferencji, debat, gali, kongresów, festiwali, konkursów, turniejów, zawodów, licytacji, akcji dobroczynnych, pomocowych, charytatywnych, imprez okolicznościowych, programów, akcji, kampanii społecznych, przeglądów twórczości, projektów prospołecznych o tematyce zgodnej z celami Fundacji bądź mających na celu promowanie celów Fundacji;
1.1.2. spotkań, warsztatów lub szkoleń pogłębiających wiedzę, w szczególności takich jak konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty, prelekcje, festiwale, wykłady w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji;
1.1.3. forum umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi tendencjami sztuki światowej;
1.1.4. sieci galerii artystycznych w kraju i za granicą;
1.1.5. konkursów w kraju i za granicą;
1.1.6. prac nad katalogiem i archiwizacją dorobku artystycznego młodego pokolenia;
1.1.7. działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie twórczości plastycznej i muzycznej, zwłaszcza w odniesieniu do twórców młodego pokolenia;
1.1.8. opieki dla dzieci i młodzieży oraz organizację wycieczek, kolonii i półkolonii;
1.1.9. udzielania obcokrajowcom pomocy materialnej, humanitarnej i finansowej, w tym zapewnianie noclegu, wyżywienia i transportu oraz długotrwałych form pomocy mieszkaniowej;
1.1.10. nauki języka polskiego dla obcokrajowców przebywających w Polsce;
1.1.11. pomocy osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz życiowej, w szczególności finansowania, dofinansowania do niezbędnych artykułów i podręczników szkolnych, artykułów (przedmiotów) do realizacji i rozwoju zainteresowań;
1.1.12. zakupu sprzętu i wyposażania dla placówek, których cele pokrywają się z celami Fundacji;
1.1.13. zakup sprzętu sportowego i urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych we współzawodnictwie sportowym;
1.1.14. edukacji o współistnieniu człowieka i przyrody, w tym m. in. Proekologicznych postawach oraz zagrożeniach dla przyrody oraz możliwościach jej zastosowania dla pozyskania energii;
1.1.15. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, energooszczędnych i ekologicznych w życiu codziennym, w tym w praktyce gospodarczej;
1.1.16. popularyzacji wiedzy na temat rozwiązań energooszczędnych i proekologicznych;
1.1.17. wspieranie realizacji przedsięwzięć w zakresie ekologii (w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii), ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju;
1.1.18. prac nad działalnością wydawniczą obejmującą m. in. opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie prac naukowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz biuletynów, broszur i innych materiałów dydaktyczno-szkoleniowych z zakresu objętego celami Fundacji;
1.1.19. pomocy osobom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom ubogim, w tym zakupu leków, środków medycznych, żywności, środków higieny i innych artykułów niezbędnych do zaspokajania bieżących potrzeb życia codziennego lub pozwalających na rozwój ich zainteresowań;
1.1.20. nieodpłatnej pomocy specjalistycznej, w tym m.in. psychologicznej;
1.1.21. punktów doradztwa lekarzy różnych specjalizacji, badań podstawowych,
1.1.22. aktywizacji zawodowej, w tym poradnictwa zawodowego i podnoszenie kompetencji zawodowych;
1.1.23. akcji i kampanii społecznych lub innych działań informacyjnych z zakresu objętego celami Fundacji;
1.1.24. współpracy z organami administracji publicznej, instytucjami państwowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytutami i placówkami naukowymi, uczelniami wyższymi, towarzystwami naukowymi, mediami, muzeami, galeriami, szkołami, przedszkolami, klubami sportowymi, osobami fizycznymi i prawnymi (w tym fundacjami i stowarzyszeniami) i wszelkimi innymi podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji lub których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
1.2. odpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na organizacji:
1.2.1. wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych, w tym imprez, eventów, koncertów, konferencji, debat, gali, kongresów, festiwali, konkursów, turniejów, zawodów, licytacji, akcji dobroczynnych, pomocowych, charytatywnych, imprez okolicznościowych, programów, akcji, kampanii społecznych, przeglądów twórczości, projektów prospołecznych o tematyce zgodnej z celami Fundacji bądź mających na celu promowanie celów Fundacji;
1.2.2. spotkań, warsztatów lub szkoleń pogłębiających wiedzę, w szczególności takich jak konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty, prelekcje, festiwale, wykłady w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji,;
1.2.3. punktów doradztwa lekarzy różnych specjalizacji, badań podstawowych,
1.2.4. opieki dla dzieci i młodzieży oraz organizację wycieczek, kolonii i półkolonii;
1.2.5. czasu wolnego o charakterze zdrowotnym i sportowym, w tym wyjazdów, obozów wypoczynkowych, zdrowotnych i sportowych prowadzeniu przedszkoli, szkół, kursów i szkoleń artystycznych;
1.2.6. sprzedaży przedmiotów darowizny;
1.2.7. sprzedaży towarów wytworzonych w zakresie integracji lub reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych polegającą na:
2.1. wykonywaniu pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej, w tym poprzez sprzedaż biletów na wydarzenia rozrywkowe i widowiskowe nieobjęte odpłatną działalnością pożytku publicznego Fundacji- PKD 79.90.C;
2.2. produkcji gier i zabawek z logo Fundacji -PKD 32.40.Z;
2.3. sprzedaży detalicznej gier i zabawek z logo Fundacji prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.65.Z;
2.4. pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej – PKD 93.29;
2.5. wydawaniu książek i periodyków oraz pozostałej działalności wydawniczej, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania-PKD 58.1;
2.6. pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z.
3. Działalność gospodarcza Fundacji może być w szczególności realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego oraz handlowego, w tym w spółkach z udziałem zagranicznym, na zasadach określonych w stosownych przepisach.
4. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego, a dochód z niej (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.
§ 24
1. Zabrania się:
1.1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
1.2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
1.3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
1.4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 25
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministra do sprawy kultury fizycznej i sportu.
4. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały, przy obecności wszystkich członków.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.
§ 26
Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Fundacji we właściwym rejestrze przez właściwy dla Fundacji sąd rejestrowy.

Newsletter pełen dobrej energii

Newsletter pełen dobrej energii

Zostaw nam swój e-mail, a damy ci znać o kolejnych akcjach pełnych dobrej energii.

Trwa dodawanie...

Dziękujemy - Twój e-mail został dodany!